[Ogłoszenie o aukcji; regulamin aukcji] - Art. 20. - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Ogłoszenie o aukcji; regulamin aukcji] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  20.  [Ogłoszenie o aukcji; regulamin aukcji]
1. 
Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 45 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
2. 
Ogłoszenie o aukcji zawiera:
1)
oznaczenie aukcji;
2)
wskazanie sposobu przeprowadzenia aukcji;
3)
termin przeprowadzenia sesji aukcji;
4)
godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;
5)
wskazanie maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta będzie premią kogeneracyjną, i maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej wynikającej z tej ilości, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
W aukcji za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, mogą wziąć udział wytwórcy:
1)
którzy wnieśli kaucję w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej, w formie gotówki wpłaconej na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE lub gwarancji bankowej;
2)
posiadający ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1.
4. 
Aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy oferty spełniające wymagania określone w ustawie.
5. 
Prezes URE ustala regulamin aukcji.
6. 
Regulamin aukcji określa:
1)
przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;
2)
warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji;
3)
sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu aukcji;
4)
w przypadku przeprowadzenia aukcji z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej:
a)
wymagania techniczne dotyczące dostępu i zawieszenia dostępu do tej platformy,
b)
sposób złożenia oferty;
5)
w przypadku przeprowadzenia aukcji w formie pisemnej - sposób złożenia oferty;
6)
sposób wycofania oferty.
7. 
Regulamin aukcji zatwierdza minister właściwy do spraw energii.
8. 
Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.