[Decyzja w sprawie dopuszczenia wytwórcy do udziału w aukcji] - Art. 19. - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej... - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Decyzja w sprawie dopuszczenia wytwórcy do udziału w aukcji] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  19.  [Decyzja w sprawie dopuszczenia wytwórcy do udziału w aukcji]
1. 
Prezes URE, w drodze decyzji, dopuszcza wytwórcę do udziału w aukcji albo odmawia dopuszczenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dopuszczenie.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ważna 18 miesięcy od dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż najkrótszy termin ważności dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 4 pkt 1 lit. a i c.