[Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji] - Art. 18. - Promowanie... - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  18.  [Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji]
1. 
Wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji.
2. 
Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o dopuszczenie do udziału w aukcji.
2a. 
Wytwórca składa do Prezesa U.RE wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia aukcji. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
planowaną lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji;
3)
wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 16 ust. 4;
4)
określenie wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7;
5)
określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3;
6)
podpis wytwórcy, z załączeniem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.
4. 
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
1)
dokumentu potwierdzającego:
a)
wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo
b)
zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej,
c)
wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej albo
d)
zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej,
e)
w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostały wydane albo
f)
w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli została zawarta;
2)
schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;
3)
(uchylony);
4)
harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji;
5)
opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w okresie 6 miesięcy przed dniem jej złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej w planowanej lokalizacji, w odniesieniu do nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, i opalanych paliwem stałym, spełnienie następujących warunków:
a)
brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie przedstawionej odmowy przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora sieci przesyłowej gazowej wydania warunków przyłączenia do sieci oraz
b)
brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą, na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz
c)
prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych - możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy;
6)
dokumentu potwierdzającego przewidywaną wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji.
5. 
Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
6. 
Do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się.
7. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.