[Ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji; przedmiot aukcji; wytwórcy dopuszczeni do aukcji] - Art. 16. - Promowanie... - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji; przedmiot aukcji; wytwórcy dopuszczeni do aukcji] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  16.  [Ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie aukcji; przedmiot aukcji; wytwórcy dopuszczeni do aukcji]
1. 
Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał.
1a. 
Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, do końca grudnia każdego roku, harmonogram aukcji na kolejny rok.
2. 
Aukcję przeprowadza się z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej albo w formie pisemnej. Sesja aukcji trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 10 dni.
3. 
Przedmiotem aukcji jest premia kogeneracyjna za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, w terminie:
1)
48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku jednostki opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1,
2)
60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku jednostki opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4

- która osiągnie jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii.

4. 
W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 24 ust. 4 lub 5:
1)
nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia kogeneracyjna dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał aukcję, lecz nieprzewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cos φ = 0,9;
2)
mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia kogeneracyjna dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał aukcję, w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej.
5. 
W przypadku gdy określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, i maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej energii nie została wykorzystana, Prezes URE uwzględnia je w wielkościach, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do aukcji w danym roku kalendarzowym.
6. 
W aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 17.