Art. 88ca. - [Cudzoziemcy mający pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.735 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  88ca.  [Cudzoziemcy mający pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę]

Wojewoda rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców mających wykonywać pracę u przedsiębiorców określonych w wykazie, o którym mowa w art. 88cb.