[Obowiązek zwrotu dokumentów] - Art. 19ga. - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. - Dz.U.2022.690 t.j. - OpenLEX

Art. 19ga. - [Obowiązek zwrotu dokumentów] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.690 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  19ga.  [Obowiązek zwrotu dokumentów]

Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c, są obowiązane do niezwłocznego zwrócenia osobie, na rzecz której świadczą lub świadczyły usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.