Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1482 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 30 września 2019 r.
Art.  19e.  [Obowiązki informacyjne]
1.  Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o:
1) każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, lub zmianie rodzaju świadczonych usług, o których mowa w art. 18i ust. 2 pkt 3a, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, przy czym przepis art. 18e ust. 3 stosuje się odpowiednio;
2) zaprzestaniu działalności;
3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.
2.  Do informacji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 18f stosuje się odpowiednio.