[Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia] - Art. 19c. - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. - Dz.U.2022.690 t.j. - OpenLEX

Art. 19c. - [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.690 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  19c.  [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia]

Agencja zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c, nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.