Rozdział 10 - Zmiany w przepisach - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.

Rozdział  10

Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860, 1948, 2138 i 2260) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960) w art. 2: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996, 1159, 1948 i 2175) w art. 364 w ust. 8 pkt 17 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i 2074) w art. 1 w ust. 1 pkt 8a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 i 1948) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165) w art. 34a w ust. 5 w pkt 10 wyrazy "Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677) art. 49a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948 i 2138) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358 i 2103) w art. 22 w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 i 1358) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w art. 298 w pkt 6b wyrazy "Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948 i 2103) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846, 996, 1579, 1948 i 2103) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254 i 2103) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 i 2260) w art. 218a wyrazy "radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948 i 2260) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 1948) uchyla się art. 12 i art. 13.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. poz. 1277) w art. 2 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976) art. 36 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 2103 i 2149) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).