Art. 85. - [Kary dyscyplinarne] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  85.  [Kary dyscyplinarne]

Karami dyscyplinarnymi są:

1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
nagana z ostrzeżeniem;
4)
nagana z pozbawieniem możliwości objęcia funkcji przez okres do 3 lat;
5)
pozbawienie funkcji;
6)
wydalenie z pracy w Prokuratorii Generalnej.