Art. 7. - [Obowiązkowe zastępstwo Skarbu Państwa] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  7.  [Obowiązkowe zastępstwo Skarbu Państwa]
1. 
Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa reprezentowanego przez organy i podmioty, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwane dalej "podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa".
2. 
Zastępstwo Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do zakończenia sprawy:
1)
w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy;
2)
w sprawach:
a) 2
 (uchylona),
b)
o stwierdzenie zasiedzenia

- jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę 1 000 000 zł;

3)
w sprawach rozpoznawanych przez sądy polubowne, niezależnie od tego, czy miejsce postępowania przed tym sądem znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy poza jej granicami lub nie jest oznaczone;
4)
w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.
3. 
W sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2 obowiązkowe zastępstwo Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną nie ustaje mimo obniżenia się w toku sprawy wartości przedmiotu sprawy do kwoty 1 000 000 zł lub poniżej.
4. 
Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności.
5. 
Prokuratoria Generalna może przejąć zastępstwo Skarbu Państwa w każdej sprawie, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. Przejęcie zastępstwa Skarbu Państwa może nastąpić w każdym stadium postępowania.
6. 
Stanowisko Prokuratorii Generalnej w przedmiocie przejęcia albo odmowy przejęcia zastępstwa Skarbu Państwa jest wiążące. Prokuratoria Generalna zawiadamia sąd o przejęciu zastępstwa Skarbu Państwa. Do zawiadomienia Prokuratoria Generalna załącza jego odpisy dla stron lub uczestników postępowania.
2 Art. 7 ust. 2 pkt 2 lit. a uchylona przez art. 13 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.