Art. 49. - [Regulamin wewnętrznego urzędowania Prokuratorii Generalnej; kodeks dobrych praktyk] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  49.  [Regulamin wewnętrznego urzędowania Prokuratorii Generalnej; kodeks dobrych praktyk]

Prezes Prokuratorii Generalnej ustala, w drodze zarządzenia:

1)
regulamin wewnętrznego urzędowania Prokuratorii Generalnej, który określa w szczególności:
a)
tryb wykonywania zadań i czynności w Prokuratorii Generalnej,
b)
rozkład czasu pracy w Prokuratorii Generalnej w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia, w tym czas rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia, z uwzględnieniem zasad dotyczących pracowników urzędów państwowych;
2)
kodeks dobrych praktyk.