Art. 46. - [Fundusz nagród] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  46.  [Fundusz nagród]
1. 
Prezes Prokuratorii Generalnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może przyznać radcy lub referendarzowi nagrodę z funduszu nagród. Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji Prezesa Prokuratorii Generalnej.
2. 
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, obejmuje środki w wysokości:
1)
do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych;
2)
35% zasądzonych i uzyskanych kosztów zastępstwa.
3. 
Prezes Prokuratorii Generalnej może podwyższyć fundusz nagród w zakresie środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
4. 
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.
5. 
W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie wypłaty nagród ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.