Art. 43. - [Kolegium Prokuratorii Generalnej] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  43.  [Kolegium Prokuratorii Generalnej]
1. 
W Prokuratorii Generalnej działa Kolegium Prokuratorii Generalnej.
2. 
W skład Kolegium Prokuratorii Generalnej wchodzą w liczbie nie większej niż 24:
1)
Prezes Prokuratorii Generalnej i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej;
2)
powoływani i odwoływani przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcowie wyróżniający się w szczególny sposób doświadczeniem i wiedzą prawniczą;
3)
3 członkowie powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby powoływane i odwoływane przez Prezesa Prokuratorii Generalnej w liczbie nie większej niż 7 spośród osób w szczególny sposób wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą prawniczą, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawami i interesami chronionymi przez Prokuratorię Generalną.
3. 
Prezes Prokuratorii Generalnej może powierzyć Kolegium Prokuratorii Generalnej przygotowywanie, zatwierdzanie lub opiniowanie w szczególności:
1)
opinii, analizy lub raportu przygotowanego dla Prezesa Rady Ministrów;
2)
istotnego dla sprawy poglądu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7;
3)
stanowiska co do istotnego zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości w orzecznictwie;
4)
stanowiska co do innego zagadnienia prawnego istotnego z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
stanowiska co do innego zagadnienia dotyczącego działalności Prokuratorii Generalnej, a w szczególności:
a)
kodeksu dobrych praktyk, w zakresie wykonywania zadań i czynności w Prokuratorii Generalnej, zwanego dalej "kodeksem dobrych praktyk",
b)
regulaminu wewnętrznego urzędowania,
c)
zasad awansowania, dokonywania ocen okresowych i nagradzania radców, referendarzy i innych pracowników Prokuratorii Generalnej.
4. 
Posiedzeniom Kolegium Prokuratorii Generalnej przewodniczy Prezes Prokuratorii Generalnej lub wyznaczony przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej.
5. 
Prezes Prokuratorii Generalnej może zapraszać na posiedzenia Kolegium Prokuratorii Generalnej osoby niewchodzące w skład tego Kolegium. Osobom tym przysługuje zwrot kosztów przejazdów na zasadach przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
6. 
Za udział w pracach Kolegium Prokuratorii Generalnej jego członkom niezatrudnionym w Urzędzie Prokuratorii Generalnej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, nie wyższe niż półtorakrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
7. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Kolegium Prokuratorii Generalnej oraz zakres zadań wykonywanych przez członka tego Kolegium.
8. 
Wydatki, o których mowa w ust. 5 i 6, są pokrywane przez Urząd Prokuratorii Generalnej.
9. 
Prezes Prokuratorii Generalnej określi, w drodze zarządzenia, regulamin działania Kolegium Prokuratorii Generalnej, w tym sposób i tryb przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej, z uwzględnieniem przesłanek kwalifikowania spraw do kategorii spraw o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej.