Art. 40. - [Kompetencje Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  40.  [Kompetencje Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej]
1. 
Pracami Prokuratorii Generalnej kieruje Prezes Prokuratorii Generalnej przy pomocy wiceprezesów Prokuratorii Generalnej.
2. 
Prezes Prokuratorii Generalnej ponadto:
1)
reprezentuje Prokuratorię Generalną;
2)
kieruje Urzędem Prokuratorii Generalnej;
3)
jest przełożonym radców, referendarzy i innych pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej.
2a. 
Prezes Prokuratorii Generalnej, po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, może powoływać rady i zespoły w sprawach należących do zakresu działania Prokuratorii Generalnej. Prezes Prokuratorii Generalnej informuje niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów o zakończeniu działalności powołanych rad i zespołów.
3. 
Wiceprezesi Prokuratorii Generalnej kierują działami jej pracy, wyznaczonymi przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.
4. 
Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do Prezesa Prokuratorii Generalnej i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radców i podejmowanych przez nich czynności.
5. 
Prokuratoria Generalna używa wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej określonej w przepisach o pieczęciach państwowych.