Art. 39. - [Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  39.  [Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy]
1. 
Do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej są obowiązani:
1)
Prezes Prokuratorii Generalnej oraz wiceprezesi Prokuratorii Generalnej;
2)
radcowie Prokuratorii Generalnej;
3)
referendarze;
4)
inni pracownicy zatrudnieni w Prokuratorii Generalnej;
5)
członkowie Kolegium Prokuratorii Generalnej;
6)
członkowie Sądu Polubownego.
2. 
Dla osób, o których mowa w ust. 1, tajemnica Prokuratorii Generalnej stanowi tajemnicę zawodową w rozumieniu przepisów odrębnych.
3. 
Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, trwa również po ustaniu zatrudnienia lub pełnienia członkostwa w organach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6.
4. 
Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
5. 
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym tymi przepisami.