Art. 30a. - [Obowiązek informowania Prokuratorii Generalnej potrzebie o ochrony ważnych praw lub interesów RP w postępowaniu przed sądem administracyjnym] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  30a.  [Obowiązek informowania Prokuratorii Generalnej potrzebie o ochrony ważnych praw lub interesów RP w postępowaniu przed sądem administracyjnym]

Organ administracji rządowej, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot reprezentujący Skarb Państwa niezwłocznie zawiadamia Prokuratorię Generalną o wszczęciu postępowania przed sądem administracyjnym, w którym jest stroną albo uczestnikiem na prawach strony, jeżeli w tym postępowaniu może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej.