Art. 20. - [Obowiązek uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej; wniosek o wydanie opinii prawnej] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  20.  [Obowiązek uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej; wniosek o wydanie opinii prawnej]
1. 
Podmioty reprezentujące Skarb Państwa oraz osoby zastępowane będące państwowymi osobami prawnymi, są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie projektu:
1)
umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
2)
zmiany umowy o doradztwo prawne podwyższającej wynagrodzenie do kwoty przekraczającej kwotę, o której mowa w pkt 1;
3)
umowy o doradztwo prawne, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona.
2. 
Osoby zastępowane niebędące państwowymi osobami prawnymi mogą zwrócić się do Prokuratorii Generalnej o wydanie opinii prawnej, o której mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek o wydanie opinii prawnej jest przedkładany Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy.
4. 
Opinie prawne, o których mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania planowanej czynności prawnej. Niewydanie w tym terminie opinii prawnej przez Prokuratorię Generalną jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń Prokuratorii Generalnej do opiniowanej umowy.
5. 
Do opinii prawnych wydawanych na wniosek osób zastępowanych stosuje się przepis art. 19 ust. 4.