Art. 15. - [Przedstawianie istotnych poglądów sądom i Trybunałowi Konstytucyjnemu] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  15.  [Przedstawianie istotnych poglądów sądom i Trybunałowi Konstytucyjnemu]

Prokuratoria Generalna może przedstawiać sądom powszechnym, sądom administracyjnym, Sądowi Najwyższemu oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu poglądy istotne dla spraw przez nie rozpatrywanych, w których Prokuratoria Generalna nie bierze udziału w postępowaniu.