Art. 133. - [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  133.  [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej]
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej i Prezesa Prokuratorii Generalnej, wynikających z ustawy w poszczególnych latach wynosi w:
1)
2017 r. - 54 446 744 zł;
2)
2018 r. - 51 498 193 zł;
3)
2019 r. - 51 498 193 zł;
4)
2020 r. - 51 498 193 zł;
5)
2021 r. - 51 498 193 zł;
6)
2022 r. - 56 493 193 zł;
7)
2023 r. - 56 493 193 zł;
8)
2024 r. - 56 493 193 zł;
9)
2025 r. - 56 493 193 zł;
10)
2026 r. - 56 493 193 zł;
11)
2027 r. - 56 493 193 zł;
12)
2028 r. - 56 493 193 zł;
13)
2029 r. - 56 493 193 zł;
14)
2030 r. - 56 493 193 zł.
2. 
Prezes Prokuratorii Generalnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku gdy wysokość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. 
W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.