Art. 115. - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  115. 

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 i 2260) w art. 218a wyrazy "radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".