Art. 104. - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  104. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165) w art. 34a w ust. 5 w pkt 10 wyrazy "Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej".