Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2142

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie 2

Na podstawie art. 129fc ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) program szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych;
2) program warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne;
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych;
4) wzór zaświadczenia o ukończeniu warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne.
§  2.  Szkolenie dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych odbywa się według programu szkolenia, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Warsztaty dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne odbywają się według programu warsztatów określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór zaświadczenia o ukończeniu:
1) szkolenia dla kontrolujących w zakresie przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA DLA KONTROLUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM WARSZTATÓW DLA KONTROLUJĄCYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWE DROGOWE KONTROLE TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA KONTROLUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA SZCZEGÓŁOWYCH DROGOWYCH KONTROLI TECHNICZNYCH

ZAŚWIADCZENIE NR ....

o ukończeniu warsztatów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU WARSZTATÓW DLA KONTROLUJĄCYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWE DROGOWE KONTROLE TECHNICZNE

ZAŚWIADCZENIE NR ....

o ukończeniu warsztatów

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 22.08.2019, str. 77).