Programy kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2306 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.
1. 
Kurs specjalistyczny jest realizowany zgodnie z programem ramowym określonym w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla służby kontroli transportu drogowego;
3)
załączniku nr 3 do rozporządzenia - dla kursu specjalistycznego uzupełniającego.
2. 
Program ramowy kursu specjalistycznego składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki.
1. 
Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pracownika Inspekcji Transportu Drogowego do właściwego wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
2. 
Zajęcia teoretyczne mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
3. 
Podczas praktyki pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy uczestniczą w kursie specjalistycznym, biorą udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej "ustawą".
Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym odpowiednio:
1)
dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych, zwanym dalej "egzaminem kwalifikacyjnym I stopnia", albo
2)
dla służby kontroli transportu drogowego oraz dla kursu specjalistycznego uzupełniającego, zwanym dalej "egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia".
Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwana dalej "komisją", nie później niż w terminie:
1)
14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo
2)
6 miesięcy od dnia podjęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego decyzji, o której mowa w art. 76a ust. 3 ustawy.
1. 
Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia składa się z dwóch części:
1)
egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru lub pytań otwartych, mającego na celu sprawdzenie wiedzy egzaminowanego;
2)
egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się egzaminowanego w czasie wykonywania czynności kontrolnych.
2. 
Każde pytanie zamknięte ocenia się następująco:
1)
wskazanie wszystkich odpowiedzi prawidłowych, przy jednoczesnym braku zaznaczenia odpowiedzi błędnej - jeden punkt;
2)
wskazanie odpowiedzi nieprawidłowej lub brak odpowiedzi - zero punktów.
3. 
Każde pytanie otwarte ocenia się następująco:
1)
odpowiedź prawidłowa i wyczerpująca - trzy punkty;
2)
odpowiedź nieprawidłowa lub niewyczerpująca - zero punktów.
4. 
Szczegółowe kryteria oceny egzaminu praktycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
5. 
Egzamin pisemny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
6. 
Egzaminowany przystępuje do egzaminu praktycznego po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.
7. 
Egzamin praktyczny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70 punktów.
8. 
Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego zarówno z egzaminu pisemnego, jak i z egzaminu praktycznego.
1. 
Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, zarówno z egzaminu pisemnego, jak i egzaminu praktycznego.
2. 
Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
3. 
Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6.
Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia i egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1. 
Do spraw związanych z realizacją programów kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do spraw związanych ze sposobem przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych po zakończeniu kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. 
Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego I stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
4. 
Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego II stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
5. 
Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
6. 
Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM I SŁUŻBY KONTROLI OPŁAT DROGOWYCH

Lp.TEMATYKAMinimalna liczba godzin
1Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego2
2Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne30
3Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia16
4Prawo o ruchu drogowym24
5Czas pracy kierowców80
6System elektronicznego poboru opłat16
7Pierwsza pomoc przedmedyczna6
8Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego16
9Metody i procedury prowadzenia przesłuchań8
10Przeciwdziałanie korupcji2
Zajęcia teoretyczne - razem200
11Praktyka zawodowa40
Zajęcia teoretyczne i praktyka razem240

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.TEMATYKAMinimalna liczba godzin
1Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego2
2Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne32
3Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia16
4Prawo o ruchu drogowym24
5Przeciwdziałanie korupcji2
6Pierwsza pomoc przedmedyczna6
7Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego16
8System elektronicznego poboru opłat16
9Czas pracy kierowców80
10Kontrola w przedsiębiorstwie z elementami prawa gospodarczego16
11Metody i procedury prowadzenia przesłuchań8
12Przewóz towarów niebezpiecznych ADR80
13Transport zwierząt8
14Urządzenia ciśnieniowe8
15Transport odpadów8
16Zabezpieczenia ładunków8
17Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności4
18Pojazdy nienormatywne16
19Dostęp do rynku krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych24
20Kontrola drogowa8
Zajęcia teoretyczne - razem382
21Praktyka zawodowa440
Zajęcia teoretyczne i praktyka - razem822

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp.TEMATYKAMinimalna liczba godzin
1Kontrola w przedsiębiorstwie z elementami prawa gospodarczego16
2Przewóz towarów niebezpiecznych ADR80
3Transport zwierząt8
4Urządzenia ciśnieniowe8
5Transport odpadów8
6Zabezpieczenia ładunków8
7Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności4
8Pojazdy nienormatywne4
9Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego, określone w ustawie o transporcie drogowym24
10Kontrola przewozu drogowego8
Zajęcia teoretyczne - razem168
11Praktyka zawodowa400
Zajęcia teoretyczne i praktyka razem568

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Imię:Egzaminator I:
Nazwisko:Egzaminator II:
Data:Egzaminator III:
Godzina rozpoczęcia kontroli:...................
Godzina zakończenia kontroli:
PunktyUwagi
Zatrzymanie pojazdu i rozpoczęcie kontroliBezpieczeństwo/5
Zachowanie/5
Pobranie właściwych dokumentów/5
Ogółem pkt/15
Przebieg kontroliKontrola przestrzegania poszczególnych

regulacji prawnych*)

/35
Analiza, podział, synteza/15
Propozycja co do dalszego postępowania/15
Wypełnienie i jasność dokumentacji pokontrolnej/5
Prowadzenie kontroli/unikanie konfliktów/trudności językowe/5
Ogółem pkt/75
Zakończenie kontroliZwrot dokumentów/5
Jasne polecenia/2
Bezpieczeństwo/3
Ogółem pkt/10
Łączna liczba punktów
Uwagi dotyczące przeprowadzenia przez egzaminowanego kontroli oraz jego predyspozycji do wykonywania czynności kontrolnychKomisja egzaminacyjna
______

*) W zależności od rodzaju egzaminu kwalifikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Zaświadczenie

o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu

kwalifikacyjnego I stopnia/II stopnia*)

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz.U.2011.134.783), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2012 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2011.159.945).