Nowość § 20. - Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.
§  20. 
1. 
Wysokość ryczałtu na populację ustala się na półroczne okresy rozliczeniowe.
2. 
Stawka na świadczeniobiorcę:
1)
wynosi 69,55 zł;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);34)
4a)
w przypadku, w którym kwota przeznaczona na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z wyłączeniem świadczeń z zakresu psychiatrii dziecięcej, psychiatrii sądowej oraz leczenia uzależnień, w planie finansowym Funduszu aktualnym w dniu 30 czerwca 2021 r. jest wyższa niż kwota przeznaczona na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z tego zakresu określona w planie finansowym Funduszu aktualnym w dniu 31 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zawartych umów, podlega ona z dniem 1 lipca 2021 r. waloryzacji odpowiadającej dynamice wzrostu kosztów tych świadczeń;
4b)
o której mowa w pkt 1, podlega z dniem 1 stycznia 2022 r. waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., określony przez Główny Urząd Statystyczny;
5)
w stosunku do mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie zlokalizowanych na obszarze działania centrum jest zwiększana 3,1-krotnie.
2a. 
(uchylony).
2b. 
Wysokość ryczałtu na populację w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez podmiot wskazany w Ip. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem, ustala się na dzień złożenia wniosku na podstawie następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - ryczałt na populację,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

C - liczbę dorosłych mieszkańców określoną przez Główny Urząd Statystyczny dla obszaru określonego ułamkiem według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu,

D - stawkę, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

2c. 
Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na danym obszarze stosuje się następujący wzór:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR - korektę ryczałtu w zakresie świadczeń stacjonarnych,

o którym mowa w odnośniku 2.

Li - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych przez podmiot wymieniony w Ip. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 w zakresie obszarów określonych ułamkiem w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

E - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

F - średnią stawkę za osobodzień w danym województwie.

2d. 
Korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 2c, dokonuje się po każdym okresie rozliczeniowym.
3. 
(uchylony).
4. 
Przez liczbę świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałą na obszarze działania centrum rozumie się liczbę świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu na populację na rok następny, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja lub w przypadku braku możliwości określenia jej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - liczbę określoną przez burmistrza, prezydenta miasta lub starostę powiatu właściwego ze względu na obszar objęty pilotażem.
4a. 
Liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 pkt 5, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest określana wysokość ryczałtu na populację.
4b. 
Liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2 pkt 5, ustala kierownik centrum na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów domów pomocy społecznej i przekazuje ją dyrektorowi oddziału Funduszu.
4c. 
Liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w ust. 4, ustala dyrektor oddziału Funduszu.
4d. 
Podmiot prowadzący centrum przedstawia propozycję aneksu do umowy z podwykonawcą zwiększoną proporcjonalnie do procentowego wzrostu stawki na świadczeniobiorcę.
5. 
W pozostałym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej do określenia warunków finansowania na kolejny okres rozliczeniowy stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.