Nowość § 2. - Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
centrum - centrum zdrowia psychicznego, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);
1a)
bliski dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie w stosunku do miejsca udzielania świadczeń;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2a)
interwencja - działanie inne niż porada, wizyta lub sesja podejmowane w warunkach ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego (domowego) przez osoby zatrudnione w centrum w ramach działalności podstawowej;
2b)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
4)
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - lekarza, który:
a)
rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493) - w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych, albo
b)
ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych psychiatrycznych;
5)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
5a)
osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
6)
(uchylony);
6a)
postępowanie - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert albo rokowań;
7)
przypadek pilny - konieczność niezwłocznego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
7a)
rozporządzenie w sprawie leczenia psychiatrycznego - przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
8)
ryczałt na populację - sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem określony jako iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum i stawki rocznej na osobę.
9) 2
 obszar określony ułamkiem - obszar, na którym przewidziano funkcjonowanie więcej niż jednego świadczeniodawcy prowadzącego centrum, wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2 § 2 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 maja 2024 r. (Dz.U.2024.715) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2024 r.