Nowość § 11. - Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.
§  11. 
1. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum posiada następujące komórki organizacyjne, potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego:
1)
4700 Oddział psychiatryczny, z uwzględnieniem ust. 5;
2)
2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny);
3)
1700 Poradnia zdrowia psychicznego;
4)
2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego).
1a. 
Do świadczeniodawcy prowadzącego centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, nie stosuje się ust. 1 pkt 1.
2. 
W skład centrum mogą wchodzić inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej.
3. 
Komórki organizacyjne wchodzące w skład centrum są zlokalizowane na obszarze działania centrum.
4. 
Oddział psychiatryczny i miejsce udzielania pomocy doraźnej mogą być zlokalizowane poza obszarem działania centrum, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej dostępności publicznym transportem zbiorowym, jednak nie dalej niż w warunkach bliskiego dostępu.
5. 
W przypadku nieposiadania oddziału psychiatrycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, świadczenia oddziału psychiatrycznego i pomocy doraźnej mogą być udzielane przez podwykonawcę udzielającego świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień albo umowy o realizację pilotażu w centrum. Podwykonawca wskazuje oddział psychiatryczny wraz z liczbą łóżek przeznaczonych na udzielanie świadczeń na rzecz centrum. Oddział ten może być zgłoszony do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w części liczby łóżek nieobjętej umową na podwykonawstwo. Liczba łóżek przeznaczona na podwykonawstwo nie może być mniejsza niż 25 na 100 tys. osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum.
6. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum może zawrzeć umowę z podwykonawcą obejmującą świadczenia udzielane przez inne komórki niż wymienione w ust. 5. Podwykonawca określa komórki organizacyjne, które będą udzielały świadczeń na rzecz centrum zgodnie z pilotażem. Komórki te nie mogą być zgłoszone przez podwykonawcę do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej zawieranej przez niego z Funduszem.
7. 
Podmiot wskazany w załączniku nr 1 do rozporządzenia przed podpisaniem umowy o realizację pilotażu lub przed zmianą tej umowy wynikającą z rozszerzenia obszaru działania centrum przedstawia ofertę dotyczącą podwykonawstwa w realizacji pilotażu wszystkim podmiotom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej objęte pilotażem, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Funduszem, na obszarze wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
8. 
Oferta, o której mowa w ust. 7, odpowiada co najmniej warunkom realizacji świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z Funduszem. Wartość umowy o podwykonawstwo jest zwiększana proporcjonalnie do procentowego wzrostu stawki na świadczeniobiorcę.
9. 
Centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, jest obowiązane do zapewnienia we wszystkie dni tygodnia na obszarze objętym realizacją pilotażu całodobowej opieki udzielanej w poradni zdrowia psychicznego w ramach minimum jednego PZK.
10. 
Całodobowa opieka, o której mowa w ust. 9, jest realizowana przez zespół, w którego skład wchodzą:
1)
lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii i pielęgniarka, albo
2)
specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej;
3)
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy na oddziałach psychiatrycznych albo w poradni zdrowia psychicznego.
11. 
W przypadku realizacji całodobowej opieki, o której mowa w ust. 9, przez personel zespołu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, niezbędne jest zapewnienie mu możliwości konsultacji telefonicznej z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii lub lekarzem, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
12. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum na obszarze określonym ułamkiem może zapewnić całodobową opiekę, o której mowa w ust. 9, w ramach zakresu świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b.