Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2423

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, zwany dalej "pilotażem".
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) infolinia onkologiczna - usługę świadczoną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w ramach której jest udzielany pełen zakres informacji o organizacji opieki w ramach sieci onkologicznej, w tym możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
3) opieka onkologiczna - świadczenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, realizowane przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy;
4) ośrodek współpracujący I poziomu - podmiot leczniczy, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej jednym z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym II poziomu;
5) ośrodek współpracujący II poziomu - podmiot leczniczy, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym I poziomu;
6) plan leczenia onkologicznego - dokument sporządzony, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z uwzględnieniem wytycznych ogłoszonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, na potrzeby określenia indywidualnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dla świadczeniobiorcy objętego pilotażem, któremu są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, zawierający dane, o których mowa w art. 32b ust. 4 pkt 1 ustawy;
7) 2  sieć onkologiczna - strukturę działającą na terenie danego województwa, na którą składają się wojewódzki ośrodek koordynujący i współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu, które współpracują ze sobą w zakresie opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą objętym pilotażem;
8) wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne - wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy;
9) wojewódzki ośrodek koordynujący - podmiot leczniczy o największym w danym województwie potencjale w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, wyspecjalizowany w opiece onkologicznej nad świadczeniobiorcą, dysponujący możliwością kompleksowego leczenia onkologicznego i koordynujący opiekę onkologiczną w ramach sieci onkologicznej;
10) współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach sieci onkologicznej, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu;
11) 3  współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny - podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię medyczną prowadzący badania naukowe w zakresie onkologii, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym oraz ośrodkiem współpracującym I i II poziomu.
§  3.  Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1.
§  4. 
1.  4  Pilotaż obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.
2.  Pilotaż trwa 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania z Funduszem przez świadczeniodawców zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu realizacji pilotażu.
§  5. 
1.  5  Pilotażem mogą zostać objęci świadczeniobiorcy, u których w okresie realizacji pilotażu rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10: C18-C20, C34, C50, C56, C61, D05 i C78.0).
2.  Świadczeniobiorcy wyrażają zgodę na objęcie pilotażem po uzyskaniu informacji o:
1) zasadach pilotażu;
2) szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach pilotażu.
§  6. 
1.  Wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi są:
1) Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - na terenie województwa dolnośląskiego;
2) Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - na terenie województwa świętokrzyskiego;
3) 6  na terenie województwa podlaskiego:
a) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny w zakresie raka płuca,
b) Białostockie Centrum Onkologii w zakresie pozostałych nowotworów określonych w § 5 ust. 1;
4) 7  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - na terenie województwa pomorskiego.
2.  8  Wykaz ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz współpracującego uniwersyteckiego ośrodka koordynującego na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3.  9  Wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu w danym województwie zawierają porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki onkologicznej w ramach pilotażu, w tym:
1) wzajemnego przepływu danych:
a) pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu,
b) o stanie ogólnym pacjenta,
c) o kodzie i stopniu zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM w wersji aktualnie obowiązującej, a jeżeli istnieje specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji TNM - o nazwie klasyfikacji i wyniku, stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione),
d) o wyniku badania histopatologicznego;
2) obligatoryjnego stosowania jednolitych wzorów dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3.
§  7. 
1.  Pilotażem są objęte świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy, znajdujące zastosowanie do jednostek chorobowych określonych w § 5 ust. 1.
2.  Wojewódzki ośrodek koordynujący:
1) koordynuje opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;
2) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę I poziomu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;
3) w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną należącego do danej sieci onkologicznej;
4) realizuje plan leczenia onkologicznego;
5) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 świadczeniobiorców, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;
6) zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu:
a) ustalenie świadczeniobiorcom tych ośrodków planu leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w pkt 2,
b) możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
7) prowadzi infolinię onkologiczną;
8) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
9) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz dokonuje analizy tych danych;
10) dokonuje bieżącej i okresowej oceny:
a) 10  realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny,
b) organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;
11) gromadzi dane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
12) 11  sporządza i przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego i działalności ośrodków I i II poziomu, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 11;
13) może koordynować opiekę onkologiczną, o której mowa w pkt 1, we współpracy z ośrodkami II poziomu;
14) 12  Fundusz na pisemny wniosek wojewódzkiego ośrodka koordynującego udostępnia mu wskazane we wniosku dane pochodzące z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i analizy pilotażu.
2a.  13  Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny:
1) koordynuje i prowadzi biobankowanie materiału biologicznego pobranego od świadczeniobiorców będących pod opieką tego ośrodka, wojewódzkiego ośrodka koordynującego i ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz badania naukowe w zakresie terapii personalizowanej, badań genomowych i innych badań poprawiających analizowane wskaźniki leczenia świadczeniobiorców;
2) finansuje cały proces pobierania materiału biologicznego realizowany w innej jednostce niż współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, na podstawie podpisanego szczegółowego porozumienia o współpracy pomiędzy współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym a pozostałymi ośrodkami uczestniczącymi w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny;
3) w zakresie pilotażu raka płuca organizuje, w porozumieniu z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym, wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez ośrodek współpracujący I i II poziomu z udziałem lekarzy specjalistów danego ośrodka współpracującego w dziedzinie związanej z lokalizacją nowotworu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;
4) w obszarach, o których mowa w pkt 1-3, zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
5) wskazuje, w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną, należącego do danej sieci onkologicznej;
6) realizuje plan leczenia onkologicznego;
7) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdych kolejnych 40 świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których rozpoczęto leczenie w danym miesiącu;
8) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania terminów badań diagnostycznych lub wizyt lekarskich oraz zmiany tych terminów;
9) dokonuje, w zakresie pilotażu raka płuca, bieżącej i okresowej oceny:
a) realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu,
b) organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;
10) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;
11) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
12) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 10;
13) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem;
14) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.
3.  14  Wojewódzkie ośrodki koordynujące wspólnie z Funduszem opracują wzory, które będą aktualizowane nie częściej niż raz na 6 miesięcy:
1) ankiety w celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 9;
2) ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;
3) karty oceny mierników zawierających opisy niezbędne do prawidłowego wyliczenia mierników;
4) oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu;
5) dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej niezbędnych do prawidłowej realizacji i analizy efektów pilotażu.
3a.  15  Ośrodki biorące udział w pilotażu są obowiązane do stosowania wzorów określonych na podstawie ust. 3.
4.  Ośrodek współpracujący I poziomu:
1) zapewnia świadczeniobiorcom wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1;
2) realizuje plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy, określony przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, i przekazuje odpowiednio informacje w tym zakresie;
3) zapewnia możliwość telefonicznego lub elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
4) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;
5) 16  gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;
6) 17  sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 4 i 5.
5.  Ośrodek współpracujący II poziomu:
1) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę I poziomu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;
2) w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną należącego do danej sieci onkologicznej;
3) realizuje plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy;
4) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 świadczeniobiorców, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;
5) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
6) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;
7) 18  gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, który dokonuje ich analizy;
8) 19  sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 6 i 7;
9) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.
6.  Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1, mogą ustalać plan leczenia onkologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
7.  20  Na terenie województwa podlaskiego wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane również do realizacji następujących zadań:
1) wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane do współpracy z współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym w zakresie biobankowania i prowadzenia badań naukowych, o których mowa w ust. 2a pkt 1 i 2;
2) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny jest obowiązany do objęcia, w okresie każdego roku, co najmniej 30% świadczeniobiorców, którym wykonano zabieg operacyjny, pozostających pod opieką każdego z ośrodków uczestniczących w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, procedurą biobankowania określoną i koordynowaną przez współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny.
§  8. 
1.  Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dokonują oceny kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej.
2.  21  Po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego przez Fundusz, wojewódzkie ośrodki koordynujące przekazują do oddziału wojewódzkiego Funduszu szczegółowe zestawienie oceny, o której mowa w ust. 1, ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego oraz ośrodków współpracujących I i II poziomu.
§  9.  Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest prowadzona w stosunku do świadczeniobiorców objętych pilotażem, w podziale na poszczególne rozpoznania, o których mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem następujących mierników:
1) odsetka zgonów w okresie roku od rozpoznania nowotworu złośliwego, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
2) odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
3) odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia zakończenia chemioterapii, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
4) odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia zakończenia radioterapii paliatywnej, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
5) 22  odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu chirurgicznym;
6) 23  odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po radioterapii onkologicznej;
7) 24  odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu systemowym;
8) odsetka świadczeniobiorców, którzy otrzymali chemioterapię w trybie hospitalizacji stacjonarnej;
9) odsetka świadczeniobiorców z III i IV stopniem zaawansowania nowotworu;
10) oceny kompletności badania patologicznego;
11) odsetka świadczeniobiorców, u których wykonano badania genetycznych i molekularnych czynników predykcyjnych;
12) odsetka zabiegów operacyjnych wykonanych metodą małoinwazyjną;
13) 25  mediany czasu, który upłynął od dnia zarejestrowania świadczeniobiorcy na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania;
14) odsetka badań diagnostycznych powtórzonych w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;
15) odsetka powtórzonych zabiegów w rozpoznaniach innych niż nowotwór piersi;
16) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem odbytnicy, u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną;
17) odsetka badań histopatologicznych pooperacyjnych u pacjentów z nowotworem jelita grubego, u których liczba ocenionych węzłów chłonnych wynosiła co najmniej 12;
18) odsetka wystąpienia nieszczelności zespoleń w nowotworze okrężnicy i odbytnicy;
19) oceny liczby węzłów chłonnych usuniętych w trakcie prostatektomii;
20) odsetka limfadenektomii miednicznych wykonanych z podziałem materiału histopatologicznego według zakresów anatomicznych;
21) ilości pozytywnych marginesów pooperacyjnych po prostatektomii;
22) odsetka świadczeniobiorców z podejrzeniem nowotworu płuca, skonsultowanych przez pulmonologa w terminie do 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania skierowania u świadczeniodawcy;
23) odsetka świadczeniobiorców z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia powyżej 10 mm, u których wykonano EBUS-TBNA;
24) odsetka świadczeniobiorców z podejrzeniem nowotworu płuca i płynem w jamie opłucnej, u których rozpoznano etiologię płynu;
25) odsetka świadczeniobiorców z III stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego nowotworu płuca, u których zastosowano jednoczasową chemioradioterapię;
26) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych pierwotną optymalną lub suboptymalną cytoredukcją (bez pozostawienia mas resztkowych lub < 1 cm);
27) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których zastosowano neodajuwantową chemioterapię (NACT);
28) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano laparotomię zwiadowczą;
29) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem nienaciekającym o średnicy nie większej niż 2 cm (po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy;
30) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym o średnicy nieprzekraczającej 3 cm (rozmiar całkowity, w tym komponent DCIS; po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy;
31) 26  odsetka badań diagnostycznych wymagających ponownego opisu bądź ponownej weryfikacji materiału w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;
32) odsetka świadczeniobiorców na DCIS, u których nie usunięto zawartości dołu pachowego;
33) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym bez przerzutów w węzłach chłonnych (pN0), u których nie usunięto układu chłonnego dołu pachowego;
34) odsetka świadczeniobiorców z hormonowrażliwym nowotworem naciekającym, którzy otrzymali leczenie hormonalne;
35) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem zapalnym lub miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym nowotworem piersi z ekspresją ER, których poddano indukcyjnej chemioterapii.
§  10.  Wskaźnikami realizacji pilotażu są:
1) liczba świadczeniobiorców włączonych do pilotażu;
2) liczba świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których zakończono leczenie onkologiczne;
3) liczba zwołanych wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych;
4) 27  liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez wojewódzki ośrodek koordynujący oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;
5) liczba usług w ramach infolinii onkologicznej (w okresie miesiąca);
6) ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki, w oparciu o ankiety;
7) wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu w stosunku do środków finansowych planowanych na jego realizację;
8) liczba danych dotyczących kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej;
9) liczba danych dotyczących stanu ogólnego pacjenta;
10) liczba danych dotyczących kodu i stopnia zaawansowania choroby;
11) liczba danych dotyczących wyniku badania histopatologicznego;
12) liczba danych przekazanych z raportów statystycznych;
13) liczba mierników uzyskanych w wyniku pilotażu na podstawie gromadzonych danych.
§  11. 
1.  Podmiotem obowiązanym do wdrażania, finansowania, monitorowania i ewaluacji pilotażu jest Fundusz.
2.  28  Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi:
1) systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartymi w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem chemioterapii, programów lekowych, radio/brachyterapii, diagnostyki;
2) świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia onkologicznego, w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem chemioterapii, programów lekowych, radio/brachyterapii, diagnostyki, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.
3.  29  Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, odbywa się z wykorzystaniem współczynników korygujących:
1) 1,05 - dla ośrodka współpracującego I poziomu;
2) 1,175 - dla ośrodka współpracującego II poziomu;
3) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;
4) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
5) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;
6) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;
7) 1,175 - dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.
§  12. 
1.  30  Wojewódzki ośrodek koordynujący przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:
1) co trzy miesiące, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą - sprawozdania okresowe,
2) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia pilotażu - sprawozdania końcowe - o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.
2.  Prezes Funduszu sporządza sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z działalności sieci onkologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 9, ust. 4 pkt 5 i ust. 5 pkt 7.
3.  Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co sześć miesięcy, informację o przebiegu realizacji pilotażu na podstawie sprawozdań okresowych, o których mowa w ust. 1.
4.  Ocena wyników pilotażu jest dokonywana przez oddział wojewódzki Funduszu we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji pilotażu.
5.  31  Ocenie wyników pilotażu podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 9, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci onkologicznej.
6.  Prezes Funduszu sporządza we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji pilotażu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wraz z kopią sprawozdania końcowego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania sprawozdań końcowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
7.  Raport końcowy Funduszu, o którym mowa w ust. 6, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.
8.  Zadania związane ze sprawozdawczością dotyczące gromadzenia, analizy, opracowania, weryfikacji, udostępniania i upowszechniania danych są realizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą.
9.  32  Fundusz odmawia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu z wykorzystaniem współczynników korygujących, w przypadku gdy ośrodek nie przekazuje danych:
1) o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 7, do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;
2) z ankiet, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2;
3) o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 33  

WYKAZ OŚRODKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH I I II POZIOMU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCEGO UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KOORDYNUJĄCEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Lp.NAZWA OŚRODKA
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
I. Ośrodki współpracujące I poziomu
1Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie
2"Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie
3Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju
4Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
5Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
6Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Pilczycka 144-148, Wrocław
II. Ośrodki współpracujące II poziomu
1Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
3Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
44 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
5Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
6Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
7Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
8Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
9Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
I. Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny
1Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
II. Ośrodki współpracujące I poziomu
1Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
3Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
III. Ośrodki współpracujące II poziomu
1Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
I. Ośrodki współpracujące I poziomu
1Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
2Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
II. Ośrodki współpracujące II poziomu
1COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
2Szpitale Pomorskie Sp. z o.o w Gdyni
3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
4Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
5Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
I. Ośrodki współpracujące I poziomu
1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
2Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
3Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
4Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
II. Ośrodki współpracujące II poziomu
1Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
3 § 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
5 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
6 § 6 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
7 § 6 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
8 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
9 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
10 § 7 ust. 2 pkt 10 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
11 § 7 ust. 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
12 § 7 ust. 2 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
13 § 7 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
14 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
15 § 7 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
16 § 7 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
17 § 7 ust. 4 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
18 § 7 ust. 5 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
19 § 7 ust. 5 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
20 § 7 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 5 lit. g rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
21 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
22 § 9 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
23 § 9 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
24 § 9 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
25 § 9 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
26 § 9 pkt 31 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
27 § 10 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
28 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
29 § 11 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
30 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
31 § 12 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
32 § 12 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.
33 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1902) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2019 r.