Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży. - Dz.U.2023.60 - OpenLEX

Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa program pilotażowy badania stóp skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5. do 16. roku życia, zwany dalej "programem pilotażowym".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
badanie podoskopowe - badanie statyczne stóp metodą odbicia lustrzanego;
2)
komputerowe badanie stóp na platformie - badanie dynamiczne obejmujące analizę chodu, stania, równowagi oraz sił reakcji podłoża;
3)
manualne badanie biomechaniki stóp - badanie przedmiotowe pacjenta obejmujące badanie palpacyjne, obserwację, pomiary i testy.
Celem programu pilotażowego jest:
1)
praktyczne sprawdzenie efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci w wieku od 5. do 16. roku życia przez manualne badanie biomechaniki stóp oraz badanie podoskopowe albo manualne badanie biomechaniki stóp oraz komputerowe badanie stóp na platformie;
2)
przetestowanie zaplanowania, prowadzenia i końcowej oceny postępowania w przypadku stwierdzenia w badaniach, o których mowa w pkt 1, wad kończyn dolnych.
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji zakończony podpisaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego, który trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 24 miesiące od dnia podpisania umowy, o której mowa w pkt 1;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.
1. 
Realizatorem programu pilotażowego może być świadczeniodawca posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonywania badań, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz zapewniający dostęp do fizjoterapeuty, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. 
Sprzęt, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
podoskop;
2)
podobarograf lub inny sprzęt do komputerowego badania stóp na platformie.
3. 
Realizatorzy programu pilotażowego w liczbie nie mniejszej niż 12 i nie większej niż 16 zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4. 
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.
5. 
Świadczeniodawca zgłaszający się do naboru potwierdza w dniu zgłoszenia spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2.
6. 
Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie wyników naboru, zawiera z realizatorami programu pilotażowego umowy określające zasady jego realizacji, w tym sposób i tryb rozliczania programu pilotażowego.
1. 
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265).
2. 
Realizator programu pilotażowego udziela świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w wieku od 5. do 16. roku życia.
3. 
Pilotażem obejmuje się nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1500 pacjentów u każdego z realizatorów programu.
4. 
Objęcie pacjentów programem pilotażowym następuje bez skierowania.
5. 
Pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.
1. 
W ramach programu pilotażowego przeprowadza się manualne badanie biomechaniki stóp oraz badanie podoskopowe albo manualne badanie biomechaniki stóp oraz komputerowe badanie stóp na platformie, a także planuje i prowadzi się dalsze postępowanie terapeutyczne.
2. 
Badania oraz dalsze postępowanie terapeutyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza fizjoterapeuta posiadający:
1)
tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, lub posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 168 i 1733), lub posiadający dyplom, świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b lub c ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia, oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty oraz
2)
co najmniej 2-letnie doświadczenie w terapii wad postawy.
3. 
W przypadku stwierdzenia w badaniach, o których mowa w ust. 1, wad kończyn dolnych fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 2:
1)
planuje i prowadzi postępowanie fizjoterapeutyczne stosowne do stwierdzonych u pacjenta wad kończyn dolnych;
2)
po zakończeniu postępowania fizjoterapeutycznego przeprowadza ponowne badanie, o którym mowa w ust. 1;
3)
dokonuje końcowej oceny i opisu stanu funkcjonalnego pacjenta po zakończeniu fizjoterapii;
4)
udziela pacjentowi zaleceń o charakterze fizjoprofilaktycznym, w tym obejmujących naukę odpowiedniego zaopatrzenia stopy.
4. 
Zalecenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w zakresie, w jakim obejmują one naukę odpowiedniego zaopatrzenia stopy, poza fizjoterapeutą, o którym mowa w ust. 2, mogą być także udzielane przez osobę wykonującą zawód medyczny posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w terapii schorzeń stopy mających wpływ na wady kończyn dolnych.
5. 
Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4, są realizowane z wykorzystaniem zakresu świadczeń określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w rodzaju fizjoterapii ambulatoryjnej.
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego w części dotyczącej:
1)
badań, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz badań, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2, odbywa się każdorazowo z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej stanowiącej iloczyn liczby pacjentów oraz kwoty 120 zł brutto, na podstawie umów, o których mowa w § 5 ust. 6;
2)
świadczeń, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, 3 i 4, odbywa się zgodnie z postanowieniami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w rodzaju fizjoterapii ambulatoryjnej zawartych przez realizatorów z Narodowym Funduszem Zdrowia na warunkach określonych w tych umowach, z zastrzeżeniem pkt 3;
3)
zaleceń, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 4, udzielanych przez osobę, o której mowa w § 7 ust. 4, odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej stanowiącej iloczyn liczby pacjentów oraz kwoty 20 zł brutto, na podstawie umów, o których mowa w § 5 ust. 6.
2. 
Podmiotem obowiązanym do finansowania dodatkowych jednostek rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba pacjentów objętych programem pilotażowym;
2)
liczba realizatorów, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
3)
liczba pacjentów, którzy zostali objęci postępowaniem fizjoterapeutycznym, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1;
4)
liczba pacjentów, u których nastąpiła poprawa stanu funkcjonalnego po zakończeniu postępowania fizjoterapeutycznego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1.
2. 
Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończeniu etapu realizacji programu pilotażowego sporządza raport, zawierający informację o wartości wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, a także ocenę wyników programu pilotażowego dokonywaną przez porównanie tych wskaźników w podziale na poszczególnych realizatorów programu pilotażowego.
1. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. 
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wnioski wynikające z oceny wyników programu pilotażowego, o której mowa w § 9 ust. 2, w formie raportu, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji programu pilotażowego.
3. 
Raport, o którym mowa w ust. 2, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).