Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2453

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2022 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) zarządza się, co następuje:
Ustala się "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w roku 2023 i danych za rok 2023 oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lipca 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2024 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.