Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2062

Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) zarządza się, co następuje:
Ustala się "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w roku 2021 i danych za rok 2021 oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1071) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.