Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.195.2004

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20051)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2005 i danych za rok 2005.
§  3. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących - liczbę pracujących przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.
§  4. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmioty gospodarki narodowej, które w okresie sprawozdawczym znalazły się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne dla tych podmiotów wypełniają syndykowie masy upadłości.
§  5. Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:

- przepisy dyrektyw: nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979); nr 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 049 z 21.02.1989); nr 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. WE L 185 z 17.07.1990); nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992); nr 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); nr 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993); nr 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących hodowli bydła (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993); nr 93/25/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych prowadzonych w dziedzinie hodowli owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993); nr 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995); nr 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 078 z 28.03.1996); nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. zmieniającej dyrektywy nr 92/23/EWG, nr 93/24/EWG i nr 93/25/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji, świń, bydła oraz owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 010 z 16.01.1998); nr 2001//109/WE z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącej badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 13 z 16.01.2002); nr 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę nr 96/92/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003); nr 2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę nr 98/30/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003) oraz

- postanowienia decyzji: nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle żelaza i stali w celu dostarczania informacji dotyczących produkcji żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975); nr 76/806/EWG z dnia 1 października 1976 r. ustanawiającej dodatkowe przepisy dotyczące badań statystycznych mających na celu ustalenie przez Państwa Członkowskie potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 285 z 16.10.1976); nr 86/1566/EWWiS z dnia 24 lutego 1986 r. dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 141 z 28.05.1986); nr 88/4104/EWWiS z dnia 13 grudnia 1988 r. zmieniającej kwestionariusze zawarte w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS (Dz. Urz. WE L 365 z 30.12.1988); nr 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającej terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991); nr 91/3010/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącej informacji udzielanych na temat inwestycji przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991); nr 91/3731/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. dotyczącej kwestionariuszy zamieszczonych w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991); nr 92/3641/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającej kwestionariusze podane w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS dotyczącej statystki przemysłu hutniczego (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992); nr 93/389/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 167 z 09.07.1993); nr 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającej podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993); nr 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującej subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993); nr 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującej różnicę między "innymi podatkami związanymi z produkcją" a "konsumpcją pośrednią" w celu wykonania art. 1 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993); nr 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 077 z 19.03.1994); nr 94/432/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy nr 93/23/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 179 z 13.07.1994); nr 94/434/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy nr 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 179 z 13.07.1994); nr 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającej zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995); nr 96/737/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej wieloletniego programu promowania efektywności energetycznej we Wspólnocie (Program SAVE II) (Dz. Urz. WE L 335 z 24.12.1996); nr 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej przepisy w celu wykonania dyrektywy nr 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 024 z 25.01.1997); nr 97/394/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiającej minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997); nr 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2202) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998); nr 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającej załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3685) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998)); nr 1999/35/WE z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie procedur wprowadzania w życie dyrektywy nr 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3950) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 009 z 15.01.1999); nr 1999/297/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiającej wspólnotową infrastrukturę informacji statystycznej odnoszącej się do przemysłu i rynku audiowizualnego oraz sektorów z nimi związanych (Dz. Urz. WE L 117 z 05.05.1999); nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniającej decyzję nr 1566/86/EWWiS dotyczącą statystyki odnoszącej się do żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000); nr 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającej parametry dla przeglądów oraz ustanawiającej zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 016 z 18.01.2002); nr 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającej ponownie załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156. poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.283.2817) zmieniającego nin. rozporządzenie, nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.36.316) zmieniającego nin. rozporządzenie, nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2005 r. (Dz.U.05.136.1146) zmieniającego nin. rozporządzenie, nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2005

SPIS TREŚCI

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.01.01(001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)

1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów

1.01.03(003) Zasoby leśne

1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)

1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej

1.01.08(008) Odpady

1.01.09(009) Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas

1.01.11(010) Działalność kontrolna i społeczna na rzecz ochrony środowiska

1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

1.01.13(012) Obiekty małej retencji wodnej

tekst

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1.02.01(013) Organy państwa

1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego

1.02.03(015) Grunty komunalne

1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie

1.02.05(017) Prace geodezyjno-kartograficzne

tekst

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości

1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych

1.03.03(020) Statystyka przestępczości

1.03.04(021) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze

1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości

tekst

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1.21.01(023) Urodzenia. Dzietność

1.21.02(024) Małżeństwa. Rozwody. Separacje

1.21.03(025) Migracje wewnętrzne ludności

1.21.04(026) Migracje zagraniczne ludności

1.21.05(027) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP - pobyty czasowe i stałe, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego

1.21.07(028) Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych

1.21.09(029) Zgony. Umieralność. Trwanie życia

1.21.10(030) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności, gospodarstw domowych i rodzin

1.21.11(031) Prognozy demograficzne

tekst

1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE

1.22.01(032) Wyznania religijne w Polsce

1.22.02(033) Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne. Struktura narodowościowa ludności w Polsce

1.22.04(034) Polacy i Polonia na świecie

1.22.07(035) Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce

tekst

1.23. RYNEK PRACY

1.23.01(036) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

1.23.02(037) Pracujący w gospodarce narodowej

1.23.04(038) Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

1.23.06(039) Bezrobocie rejestrowane

1.23.07(040) Wolne miejsca pracy

1.23.09(041) Warunki pracy

1.23.10(042) Wypadki przy pracy

1.23.11(043) Strajki

1.23.13(044) Czas pracy

1.23.15(045) Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom w Polsce

1.23.16(046) Kontrola legalności zatrudnienia

1.23.17(047) Instytucjonalna obsługa rynku pracy

1.23.20(048) Praca a obowiązki rodzinne

tekst

1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1.24.01(049) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej

1.24.03(050) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych

1.24.04(051) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia

1.24.11(052) Stan wypłat wynagrodzeń

tekst

1.25. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1.25.01(053) Budżety gospodarstw domowych

1.25.02(054) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)

1.25.07(055) Pomoc społeczna

1.25.08(056) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

tekst

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1.26.01(057) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi

1.26.04(058) Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości i ich ceny

1.26.06(059) Infrastruktura komunalna

tekst

1.27. EDUKACJA

1.27.01(060) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe

1.27.04(061) Opieka nad dziećmi i młodzieżą

1.27.05(062) Szkoły wyższe i ich finanse

1.27.09(063) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach

1.27.11(064) Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach

tekst

1.28. KULTURA

1.28.01(065) Obiekty i działalność instytucji kultury

1.28.02(066) Działalność w zakresie kinematografii

1.28.03(067) Środki komunikacji masowej

1.28.05(068) Działalność archiwalna

tekst

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1.29.01(069) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia

1.29.02(070) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby

1.29.03(071) Hospitalizacja

1.29.04(072) Profilaktyka

1.29.05(073) Szczepienia ochronne

1.29.06(074) Kadra medyczna służby zdrowia

1.29.07(075) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie

1.29.08(076) Żłobki

1.29.09(077) Apteki

1.29.14(078) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1.29.16(079) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia

1.29.18(080) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1.29.19(081) Stan zdrowia ludności Polski

tekst

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1.30.01(082) Sport wyczynowy

1.30.03(083) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie

1.30.05(084) Turystyka zagraniczna

1.30.06(085) Aktywność turystyczna Polaków

1.30.11(086) Ruch graniczny

1.30.14(087) Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych

tekst

1.42. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE

1.42.01(088) Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej efekty gospodarcze

1.42.03(089) Spółki z udziałem kapitału zagranicznego

1.42.04(090) Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej

tekst

1.43. NAUKA I POSTĘP TECHNICZNY

1.43.01(091) Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)

1.43.02(092) Innowacje i licencje zagraniczne w przemyśle

1.43.03(093) Wskaźniki techniczno-produkcyjne oraz jednostkowego zużycia i wykorzystania materiałów

1.43.05(094) Ochrona własności przemysłowej w Polsce

1.43.06(095) Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki

1.43.09(096) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)

1.43.12(097) Biotechnologia

1.43.14(098) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego

1.43.15(099) Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową według celów społeczno-ekonomicznych

tekst

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1.44.01(100) Bilanse paliw i energii

1.44.02(101) Górnictwo, elektroenergetyka i ciepłownictwo

1.44.03(102) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii

1.44.05(103) Gospodarowanie materiałami i surowcami

1.44.07(104) Rezerwy państwowe mobilizacyjne

1.44.08(105) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny sprzętem specjalnym

1.44.09(106) Ceny energii elektrycznej, gazu i produktów naftowych

1.44.10(107) Sektorowe zużycie materiałów hutniczych

1.44.11(108) Paliwa ciekłe i gazowe

1.44.15(109) Struktura zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów

tekst

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1.45.02(110) Gospodarka ziemią

1.45.03(111) Użytkowanie gruntów

1.45.05(112) Powierzchnia zasiewów

1.45.06(113) Okresowe oceny stanu upraw

1.45.07(114) Produkcja ważniejszych upraw rolnych

1.45.08(115) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych

1.45.09(116) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej)

1.45.10(117) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej

1.45.11(118) Gospodarka rybna

1.45.12(119) Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych

1.45.13(120) Środki produkcji w rolnictwie

1.45.15(121) Ochrona roślin

1.45.18(122) Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej

1.45.19(123) Bilanse produktów rolniczych

1.45.20(124) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie

1.45.23(125) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia

1.45.24(126) Użytkowanie lasu

1.45.25(127) Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

1.45.26(128) Łowiectwo

1.45.27(129) Ekonomiczne aspekty leśnictwa

1.45.31(130) Stan ilościowy i utrzymanie urządzeń melioracyjnych

1.45.32(131) Opracowania i analizy powszechnego spisu rolnego w 2002 r.

1.45.33(132) Produkcja i sprzedaż suszu paszowego

1.45.34(133) Działalność weterynaryjna

1.45.35(134) Charakterystyka gospodarstw rolnych

1.45.36(135) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich

tekst

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1.46.01(136) Produkcja sprzedana przemysłu

1.46.04(137) Produkcja wyrobów przemysłowych

1.46.06(138) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle hutnictwa żelaza i stali

1.46.07(139) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle odlewniczym

1.46.08(140) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym

1.46.09(141) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym

1.46.11(142) Obrót i nowe zamówienia w przemyśle

1.46.12(143) Zakup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych

1.46.13(144) Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego

tekst

1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

1.47.01(145) Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym

1.47.04(146) Pozwolenia wydane na budowę i efekty działalności budowlanej

1.47.05(147) Obiekty budowlane przekazane do użytkowania

1.47.06(148) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych

tekst

1.48. DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, ŁĄCZNOŚĆ

1.48.01(149) Transport kolejowy

1.48.02(150) Transport drogowy

1.48.05(151) Transport morski i przybrzeżny

1.48.06(152) Poczta i telekomunikacja

1.48.08(153) Transport lotniczy

1.48.09(154) Transport wodny śródlądowy

1.48.10(155) Transport rurociągowy

1.48.11(156) Wartość usług transportu i łączności

1.48.13(157) Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne

1.48.15(158) Wypadki drogowe

tekst

1.49. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I POZOSTAŁE USŁUGI NIEFINANSOWE

1.49.01(159) Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym

1.49.02(160) Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa

1.49.05(161) Działalność gastronomiczna

1.49.07(162) Ocena wybranych rodzajów działalności niefinansowego sektora usług rynkowych

tekst

1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ

1.51.01(163) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)

1.51.04(164) Badanie porównawcze z międzynarodowymi statystykami

1.51.07(165) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE

1.51.08(166) Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym

tekst

1.61. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH

1.61.01(167) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw

1.61.02(168) Ocena potencjalnej zdolności kredytowej przedsiębiorstw

1.61.03(169) Sytuacja pieniężno-kredytowa przedsiębiorstw w świetle jakościowej oceny ich funkcjonowania

1.61.04(170) Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw

1.61.05(171) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

1.61.06(172) Struktura finansowa majątku przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem roli kredytu bankowego

1.61.08(173) Panelowe badanie przedsiębiorstw

1.61.10(174) Badanie koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach

tekst

1.62. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH

1.62.02(175) Wyniki finansowe banków

1.62.04(176) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

1.62.06(177) Wyniki finansowe biur i domów maklerskich

1.62.07(178) Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

1.62.08(179) Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych

1.62.09(180) Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych

tekst

1.64. CENY

1.64.01(181) Ceny w rolnictwie

1.64.03(182) Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, leśnictwie oraz rybactwie

1.64.04(183) Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych

1.64.05(184) Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych

1.64.06(185) Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

1.64.07(186) Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

1.64.08(187) Badanie cen towarów i usług niekonsumpcyjnych

1.64.10(188) Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami

1.64.12(189) Wskaźniki inflacji bazowej

tekst

1.65. FINANSE PUBLICZNE

1.65.11(190) Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1.65.13(191) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych

1.65.14(192) Dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

1.65.16(193) Dochody i wydatki budżetu państwa, przychody i koszty i inne obciążenia państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych

1.65.18(194) Państwowe fundusze celowe

1.65.19(195) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

1.65.20(196) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

tekst

1.66. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY I INWESTYCJE

1.66.01(197) Środki trwałe w gospodarce narodowej

1.66.02(198) Nakłady inwestycyjne

1.66.04(199) Inwestycje w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich oraz inwestycje w zakresie dróg powiatowych

tekst

1.67. RACHUNKI NARODOWE

1.67.01(200) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych

1.67.02(201) Rachunek finansowy według sektorów instytucjonalnych oraz rachunek pozostałych zmian w aktywach

1.67.03(202) Rachunki kwartalne

1.67.04(203) Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych

1.67.05(204) Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych

1.67.06(205) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych)

1.67.07(206) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym

1.67.08(207) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według województw i podregionów

1.67.11(208) Badanie eksperymentalne pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej

1.67.12(209) Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut

1.67.14(210) Kwartalne rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

tekst

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.283.2817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.36.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2005 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2005 r. (Dz.U.05.136.1146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 sierpnia 2005 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.