Proces odzysku R10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.86.476

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie procesu odzysku R102)

Na podstawie art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku.
2.
Warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. pod numerem 2010/0806/PL - S20E, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

ZAŁĄCZNIK 

WARUNKI ODZYSKU ZA POMOCĄ PROCESU ODZYSKU R10 I RODZAJE ODPADÓW DOPUSZCZONYCH DO TAKIEGO ODZYSKU

I. Odpady zawierające wapń
Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
1234
102 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) Odpady zawierające wapń stosuje się do wapnowania gleb kwaśnych przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- odpady spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 oraz z 2009 r. Nr 224, poz. 1804),

- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

- dla odpadów o kodzie ex 06 02 99 i ex 19 02 99 zawartość chlorków jest nie większa niż 3,5%.

03 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych
ex1) 06 01 99Odpad z produkcji siarczanu magnezu nawozowego
ex1) 06 02 99Odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego
ex1) 06 03 99Odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego - z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
ex1) 06 09 99Odpad z produkcji roztworu ortofosforanów z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego
ex1) 06 10 99Odpady z produkcji soli azotanowych: saletra wapniowa i magnezowa
07 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
10 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
ex1) 19 02 99Odpady zawierające węglan wapnia pochodzące z oczyszczania solanki
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody

II. Osady ściekowe

Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
1234
102 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ściekówOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- są spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

- są spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33),

- nie dotyczy odpadów o kodach: 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11 ,04 01 07, 10 12 13,

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni i przykryte glebą lub wymieszane z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
ex1) 03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 03 03 10 - niezawierające chlorowanych węglowodorów
04 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
ex1) 10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków - niezawierające metali ciężkich
219 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekoweOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- są spełnione wymagania dla komunalnych osadów ściekowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

III. Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych

Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
1234
102 01 03Odpadowa masa roślinnaOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- odpady zostały rozdrobnione lub, wyłącznie w przypadku odpadów o kodzie 02 01 03, poddane przyspieszonemu rozkładowi części stałych, przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów, niepowodującemu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka i niestwarzającemu zagrożenia dla środowiska,
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,
- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
ex1) 02 01 99Osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- odpady o kodzie 02 01 03 mogą być stosowane, jeżeli najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1 m, natomiast odpady o kodzie ex 02 01 99 mogą być stosowane, jeżeli najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1, 5 m,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
2ex1) 02 01 06Odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskichOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - są spełnione zasady dla nawozów naturalnych określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

- są spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni i przykryte glebą lub wymieszane z nią,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m.

3ex1) 02 01 83Odciekowe pożywki z upraw hydroponicznychOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

402 01 07Odpady z gospodarki leśnejOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpady zostały rozdrobnione lub, wyłącznie w przypadku odpadów o kodzie 02 01 07, poddane przyspieszonemu rozkładowi części stałych przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów, niepowodującemu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka i niestwarzającemu zagrożenia dla środowiska,

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady mogą być stosowane tylko na terenach leśnych, terenach zieleni miejskiej, w ogrodach, parkach itp.,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 02 03 81Śruta słomiana i otręby pochodzące z produkcji pasz roślinnych
ex1) 03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04
ex1) 03 03 01Odpady z kory
5ex1) 02 01 99Grzybnia pochodząca z hodowli pieczarekOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpady zostały rozdrobnione,

- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- odpady o kodzie ex 20 02 01 mogą być stosowane wyłącznie w miejscu ich powstania,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 02 03 01Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców tylko z roślin uprawnych
ex1) 02 03 80Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 04 80Wysłodki
ex1) 02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców tylko z roślin okopowych
ex1) 02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary (niezawierające części mineralnych)
ex1) 07 05 14Wyekstrahowana kora kasztanowca, śruta z nasion kasztanowca oraz wyekstrahowane liście naparstnicy
ex1) 20 02 01Odpady ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych
6ex1) 19 05 03Materiał po procesie kompostowaniaOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady można stosować wyłącznie na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad itp., plantacjach roślin energetycznych lub do nawożenia upraw przemysłowych i gruntów pod zalesianie,

- dawkę odpadów ustala się dla każdej partii odpadu osobno, a wielkość dawki odpadów zależy od ich jakości i zapotrzebowania roślin na fosfor i azot,

- grunty, na których odpady mają być stosowane, podlegają badaniom obejmującym oznaczanie w reprezentatywnej próbce tego gruntu odczynu [pH] oraz zawartości metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu) wyrażonej w mg/kg s.m.,

- badania gruntów, na których odpady są stosowane, wykonuje się raz na 5 lat,

- reprezentatywną próbkę gruntu do badań uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha, o jednorodnej budowie profilu glebowego i jednakowym użytkowaniu,

ex1) 19 06 04Przefermentowane odpady po suchej fermentacji odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie- próbki pobiera się z głębokości 25 cm albo z głębokości co najmniej 10 cm, jeżeli powierzchniowa warstwa gleby jest mniejsza od 25 cm,

- dla stosowanych odpadów nie powinny zostać przekroczone wartości następujących parametrów:

a) wielkość cząstek 0÷40 [mm],

b) zawartość szkła i ceramiki nie więcej niż 2,0 [%],

c) zawartość metali ciężkich nie więcej niż [mg/kg suchej masy]: kadm 25, chrom 800, miedź 800, nikiel 200, ołów 800, cynk 2500, rtęć 25,

- wprowadzenie odpadów do gleby nie może spowodować przekroczenia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

- materiał po procesie kompostowania pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

7ex1) 19 06 04Przefermentowane odpady po mokrej fermentacji odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnieOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- są spełnione wymagania dla komunalnych osadów ściekowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

819 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnychOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków: - są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

- są spełnione zasady dla nawozów naturalnych określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych- materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

- odpady o kodzie 19 06 06, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, przed ich zastosowaniem poddaje się rozdrobnieniu,

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów organicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

9ex1) 19 09 01Osady z czyszczenia stawów infiltracyjnych wytwarzane na ujęciu wodyOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpady zostały rozdrobnione,

- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

IV. Odpady mineralne

Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
1234
1ex1) 01 04 08Odpady skruszonych skał zawierających substancje odżywcze dla roślin, np. wapńOdpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

- odpady skruszonych skał zostały rozdrobnione tak, że odsiew na sicie o boku oczek kwadratowych 2 mm jest mniejszy niż 10%, a przesiew przez sito o boku oczek kwadratowych 0,5 mm jest nie mniejszy niż 50%,

- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

- odpady spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów
ex1) 01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07, pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów
ex1) 02 03 99Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu produkcji pektyny
02 04 01Osady z czyszczenia i mycia buraków
ex1) 02 07 99Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu filtracji
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
ex1) 10 01 99Odpady pochodzące ze spalania słomy w kotłowniach zakładowych i gminnych
19 09 02Osady z klarowania wody

Objaśnienie:

1) Poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).