Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1508 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego;
2)
wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, zwanych dalej "próbką";
3)
sposób zabezpieczenia próbki;
4)
wzór sprawozdania z badań;
5)
sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;
6)
sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej "ustawą".
1. 
Próbkę pobiera się w sposób niepowodujący zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu budowlanego, chyba że względy techniczne uniemożliwiają taki sposób pobrania.
2. 
Pobraną próbkę zabezpiecza się przez opatrzenie plombami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, które uniemożliwiają jej naruszenie, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia, a w przypadku przechowywania i transportu próbkę zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający zmianę jej cech i jakości.
1. 
Z pobrania próbki sporządza się protokół pobrania próbki.
2. 
Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden przekazuje się za pokwitowaniem podmiotowi, u którego pobrano próbkę, lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania, drugi pozostawia się w aktach sprawy, trzeci przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną próbką wyrobu budowlanego.
3. 
W przypadku pobrania próbki kontrolnej sporządza się czwarty egzemplarz protokołu i przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną do badań próbką kontrolną wyrobu budowlanego.
4. 
Protokół pobrania próbki może być sporządzony w postaci elektronicznej, za zgodą podmiotu, u którego pobierana jest próbka.
5. 
Wzór protokołu pobrania próbki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Próbkę do badań dostarcza się do laboratorium niezwłocznie po jej pobraniu lub po złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę cech i jakości próbki.
1. 
Kierownik laboratorium lub osoba przez niego upoważniona dokumentuje przyjęcie próbki do badań poprzez sporządzenie protokołu zawierającego opis stanu dostarczonej próbki.
2. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się za pokwitowaniem organowi zlecającemu badanie, a drugi pozostawia się w laboratorium. Za zgodą organu, który zlecił badanie, protokół może być sporządzony w postaci elektronicznej.
Badanie próbki przeprowadza się stosując procedury i metody badawcze wynikające ze specyfikacji technicznej zastosowanej przez producenta badanego wyrobu budowlanego przy jego wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym.
1. 
Po przeprowadzeniu badań sporządza się sprawozdanie z badań.
2. 
Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje się organowi, który zlecił przeprowadzenie badań, a trzeci pozostawia się w laboratorium. Za zgodą organu, który zlecił badanie, sprawozdanie z badań może być sporządzone w postaci elektronicznej.
3. 
Wzór sprawozdania z badań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Opłatę, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, właściwy organ prowadzący kontrolę ustala na podstawie udokumentowanych kosztów:
1)
badań przeprowadzonych przez laboratorium;
2)
transportu próbki;
3)
przechowywania próbki.
2. 
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego kontrolę, który następnie przekazuje ją na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.
3. 
Uiszczona opłata lub jej część, która stała się nienależna w wyniku zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, podlega zwrotowi w całości lub części, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania.
4. 
W przypadku ustalenia, w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, że wyrób budowlany spełnia wymagania określone ustawą, organ prowadzący kontrolę zwraca opłatę z urzędu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania.
1. 
Próbka kontrolna jest niezwłocznie zwalniana przez organ, który zlecił przeprowadzenie badań, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe.
2. 
Po przeprowadzeniu badań laboratorium zwraca pozostałości po próbce organowi, który zlecił ich przeprowadzenie, a organ przekazuje je podmiotowi, u którego próbka została pobrana.
3. 
Jeżeli podmiot, u którego pobrano próbkę, odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi pozostałości po próbce lub zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, pozostałości po próbce przekazuje się instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do niesienia pomocy społecznej albo dokonuje się ich sprzedaży lub przeznacza się je na cele szkoleniowe.
4. 
Pozostałości po próbce niebezpieczne dla życia lub zdrowia albo nienadające się do dalszego wykorzystania, po przeprowadzeniu badań, podlegają komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji.
Do próbki pobranej do badań przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego* nr ...

.....................................................
(nazwa organu, który pobrał próbkę)

Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu

budowlanego*

nr ...

(nr akt sprawy: ...)

W dniu ........... r. w ................................................................................................................................

(podmiot, u którego pobrano próbkę, i miejsce pobrania próbki)

działający w imieniu organu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer legitymacji służbowej pobierającego próbkę)

na podstawie upoważnienia/upoważnień* nr .............................................. z dnia ........................... r.

Głównego/Wojewódzkiego* Inspektora Nadzoru Budowlanego w .....................................................

pobrał(-ali) do badań próbkę/ i próbkę kontrolną* następującego wyrobu budowlanego:

1. Informacje dotyczące wyrobu budowlanego:

1Typ i nazwa wyrobu budowlanego
2Producent
3Wielkość serii lub partii produkcyjnej,

z której pobrano próbki

4Specyfikacja techniczna zastosowana przez

producenta przy wprowadzaniu badanego

wyrobu budowlanego do obrotu

5Termin trwałości, ważności lub

przydatności, o ile występuje

6Miejsce pobrania próbki: u producenta,

u importera, u sprzedawcy, na budowie

7Dostawca wyrobu budowlanego, o ile ma to

zastosowanie

8Data dostawy wyrobu budowlanego do

miejsca pobrania próbki, o ile ma to

zastosowanie

9Nr faktury lub rachunku dostawy, o ile ma

to zastosowanie

10Uwagi

2. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki(-bek):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Określenie zakresu badań laboratoryjnych:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego objęte zakresem badań

laboratoryjnych:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Informacje dodatkowe dotyczące identyfikacji wyrobu budowlanego, którego próbkę

pobrano, oraz warunki jej przechowywania:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Informacje dotyczące próbki wyrobu budowlanego:

1Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej

albo inny element identyfikujący

w przypadku braku oznaczenia serii lub

partii produkcyjnej

2Wielkość (ilość, masa, objętość)

pobranej próbki

3Data produkcji, o ile możliwe jest jej

ustalenie

4Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia

próbki

5Uwagi

7. Równocześnie z pobraniem próbki pobrano/nie pobrano* próbkę(-ki) kontrolną(-nej)

wyrobu.

Próbki kontrolnej nie pobrano z uwagi na:

.........................................................................................................................................................

8. Informacje dotyczące próbki kontrolnej wyrobu budowlanego:

1Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej

albo inny element identyfikujący

w przypadku braku oznaczenia serii lub

partii produkcyjnej

2Wielkość (ilość, masa, objętość)

pobranej próbki

3Data produkcji, o ile możliwe jest jej

ustalenie

4Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia

próbki

5Uwagi

9. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu/pracownik/świadek*, w obecności

której/którego* pobrano próbkę do badań:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

10. Omówienie poprawek:

.........................................................................................................................................................

11. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu/pracownik/świadek*, w obecności

której/którego* pobrano próbkę do badań, odmówiła/odmówił* podpisania protokołu

z powodu:

.........................................................................................................................................................

12. Protokół sporządzono w trzech/czterech* egzemplarzach/Protokół sporządzono w postaci

elektronicznej*.

13. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu .......................... r.

Z upoważnienia
Głównego/Wojewódzkiego*
Inspektora Nadzoru Budowlanego
……………..…………..……………....................………..............……..…………..…………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania(podpis(y) pobierającego(-cych) próbkę)**
podmiotu/pracownika/świadka*, w obecności
której/którego* pobrano próbkę do badań)**

___________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Protokół sporządzony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr

……………..…………..………............……….................…..…………….
(nazwa i adres laboratorium)(miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr ........

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: ......................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: ........................................

.......................................................................................................................................................

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: .........................................................................................................

2. Data pobrania próbki: ................................ r.; nr protokołu pobrania próbki: .........................

3. Data dostarczenia próbki :.......................... r.; nr protokołu przyjęcia próbki: ........................

4. Producent: ................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: ...........................

..................................................................................................................................................

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: ...............................................

7. Określenie sposobu opakowania próbki: .................................................................................

8. Wielkość serii lub partii produkcyjnej, z której pobrano próbkę: ............................................

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: .................................................................................

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki: .............................................................................

..................................................................................................................................................

11. Data przeprowadzenia badania: ................................................. r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Badania fizyczno-chemiczne: ......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne badania: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Powyższe wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek.

C. Stwierdzenie zgodności z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu

budowlanego określonymi w pkt 4 "Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/

i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego"

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Powyższe stwierdzenie nie uwzględnia wartości niepewności wyników, jeżeli zostały podane w części B sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanie sporządzono w postaci

elektronicznej*.

............................................................................………..............……...........…………..…………….
(podpis przeprowadzającego badanie)**(imię, nazwisko i podpis osoby autoryzującej

sprawozdanie)**

....................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)**

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Sprawozdanie z badań sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1 Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U.2019.2261).