Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. - Dz.U.2004.130.1387 - OpenLEX

Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1387

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego;
2)
wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, zwanych dalej "próbką";
3)
sposób zabezpieczenia próbek;
4)
wzór sprawozdania z badań;
5)
sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;
6)
sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
2)
właściwym organie - należy przez to rozumieć organy określone w art. 11 ustawy;
3)
kontrolującym - należy przez to rozumieć właściwy organ prowadzący kontrolę lub osobę działającą z jego upoważnienia.
1.
Próbkę należy pobrać, w miarę możliwości, w sposób uniemożliwiający zniszczenie lub uszkodzenie wyrobu budowlanego oraz w ilości niezbędnej i umożliwiającej przeprowadzenie jej badań.
2.
Pobrane próbki podlegają:
1)
zabezpieczeniu przez opatrzenie ich cechami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, które uniemożliwiają naruszenie próbki, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia;
2)
przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczających próbkę przed zmianą jakości i cech charakterystycznych.
1.
Podstawą do przeprowadzenia badań jest protokół pobrania próbki, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu albo osobie go reprezentującej, drugi pozostawia się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się laboratorium przeprowadzającemu badania.
3.
Protokół stanowi pokwitowanie pobrania próbki.
4.
W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano próbki kontrolnej, należy to odnotować w protokole pobrania próbki.
Kontrolujący dostarcza pobraną próbkę do badań:
1)
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia;
2)
z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości próbki.
Właściwy organ prowadzący kontrolę niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe.
1.
Kierownik akredytowanego laboratorium lub upoważniony przez niego pracownik dokumentuje przyjęcie próbki do badań przez sporządzenie protokołu.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności ocenę prawidłowości pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i dostarczenia próbki do badań, dokonaną na podstawie:
1)
informacji zawartych w protokole pobrania próbki;
2)
oględzin próbki dostarczonej do badań;
3)
przepisów odrębnych lub dokumentów normalizacyjnych.
3.
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, dostarczającemu próbkę do badań, a drugi pozostawia się w aktach laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badań za pośrednictwem poczty, pokwitowanie zastępuje zwrotne potwierdzenie odbioru próbki.
1.
Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wykonujący badania sporządza sprawozdanie z badań, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje się właściwemu organowi zlecającemu przeprowadzenie badań, a trzeci pozostawia się w aktach laboratorium.
1.
Wysokość opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, właściwy organ ustala z uwzględnieniem:
1)
rodzaju badanego wyrobu budowlanego;
2)
rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzania badań;
3)
rzeczywistego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożonego przez liczbę osób i dni lub godzin;
4)
rzeczywistego kosztu pracy akredytowanego laboratorium;
5)
rzeczywistego kosztu transportu próbki;
6)
rzeczywistego kosztu przechowywania próbki.
2.
Wartość składników opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, różnicuje się w zależności od stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań, przy czym wartość ta nie może przekraczać wysokości opłat za takie same badania takiego samego wyrobu budowlanego, określonych w ofercie akredytowanego laboratorium.
3.
Kontrolowany uiszcza opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego kontrolę, który następnie przekazuje ją na rachunek dochodów budżetu państwa.
4.
W przypadku zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, nadpłacona część opłaty podlega zwrotowi, odpowiednio w całości lub części, w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania.
5.
W przypadku ustalenia, w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 28 ustawy, że wyrób spełnia wymagania określone tą ustawą, właściwy organ zwraca opłatę z urzędu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania.
1.
Po przeprowadzeniu badań właściwy organ przekazuje, za pokwitowaniem, próbkę albo jej pozostałości kontrolowanemu.
2.
Jeżeli kontrolowany odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi próbki albo jej pozostałości bądź zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, próbkę albo pozostałości przekazuje się, za pokwitowaniem, instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do niesienia pomocy społecznej albo dokonuje się ich sprzedaży na zasadach określonych w przepisach odrębnych bądź przeznacza się je na cele szkoleniowe.
3.
Próbki albo ich pozostałości niebezpieczne dla życia lub zdrowia, po przeprowadzeniu badań, podlegają komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji. Koszty zniszczenia próbki lub jej utylizacji ponosi Skarb Państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

...........................

(pieczęć właściwego organu)

Protokół pobrania próbki / próbki kontrolnej* nr .........

W dniu ..................... r., w .........................

(miejscowość)

o godz. ...................... w ...........................

............................................................

(miejsce pobrania próbki)

kontrolujący: ..............................................

............................................................

............................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer legitymacji

służbowej pobierającego próbkę)

działający na podstawie upoważnienia/upoważnień* nr ........

............. z dnia .................................... r.

Głównego/Wojewódzkiego* Inspektora Nadzoru Budowlanego w ...

............................................................

pobrał(li) do badań próbkę(i) następującego(ych) wyrobu(ów)

budowlanego(ych):

1Nazwa wyrobu budowlanego
2Wielkość partii
3Ilość (masa), objętość pobranych próbek
4Rodzaj, klasa, gatunek wyrobu budowlanego
5Wartość próbki
6Data produkcji
7Termin ważności

lub przydatności

8Producent lub sprzedawca
9Oznaczenie partii produkcyjnej
10Data dostawy
11Dostawca
12Nr faktury

lub rachunku dostawy

13Uwagi

1. Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia próbki(ek):

........................................................

........................................................

........................................................

2. Wyszczególnienie przepisów lub dokumentów

normalizacyjnych, według których próbkę pobrano i

zabezpieczono: ..........................................

........................................................

........................................................

3. Określenie proponowanego zakresu badań laboratoryjnych:

........................................................

........................................................

4. Informacje dodatkowe: inny sposób identyfikacji partii

wyrobu budowlanego, warunki przechowywania: ............

........................................................

........................................................

5. Próbkę pobrano w obecności: ............................

........................................................

........................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolowanego

albo osoby go reprezentującej)

6. Próbki kontrolnej nie pobrano z uwagi na: ..............

........................................................

........................................................

7. Omówienie poprawek:

........................................................

........................................................

........................................................

8. Kontrolowany/osoba go reprezentująca* odmówił podpisania

protokołu z powodu:

........................................................

........................................................

9. Protokół odczytano w obecności kontrolowanego/osoby go

reprezentującej*.

10. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących

egzemplarzach, z których jeden pozostawiono

kontrolowanemu/osobie go reprezentującej*.

11. Na tym protokół zakończono i po osobistym odczytaniu

podpisano w dniu .............. r., o godzinie .........

Z upoważnienia Głównego

/ Wojewódzkiego* Inspektora

Nadzoru Budowlanego w

..............................

........................... .............................

(podpis kontrolowanego lub (podpis/y pobierającego/ych)

osoby go reprezentującej*) próbkę)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr .........

............................... ........................

(pieczęć nagłówkowa (miejscowość, data)

laboratorium)

Nazwa badanej próbki .......................................

............................................................

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:

............................................................

............................................................

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego

badania:

............................................................

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: ...............................

2. Imię i nazwisko inspektora, który pobrał próbkę: .......

........................................................

3. Data pobrania próbki: .................................;

nr protokołu pobrania próbki: ..........................

4. Data dostarczenia próbki: .............................;

nr protokołu przyjęcia próbki: .........................

5. Oznaczenie producenta: .................................

6. Oznaczenie partii produkcyjnej: ........................

7. Termin trwałości, ważności lub przydatności*: ..........

8. Określenie opakowania próbki: ..........................

9. Ilość wyrobu, z którego pobrano próbkę: ................

10. Wielkość próbki: .......................................

11. Norma lub inna specyfikacja metody lub procedury

pobierania próbek: .....................................

........................................................

12. Data przeprowadzenia badania: ..........................

13. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane

poza siedzibą laboratorium):

........................................................

B. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Wyniki oględzin na zgodność z wymaganiami określonymi

w**:........................................................

............................................................

Badania fizyczno-chemiczne na zgodność z wymaganiami

określonymi w**: ...........................................

............................................................

Inne badania na zgodność z wymaganiami określonymi w**: ....

............................................................

Ocena i interpretacje wyników badań:

Uwagi:

Powyższa ocena i interpretacje dotyczą partii wyrobu

budowlanego, z której pobrano próbkę / dotyczą tylko badanej

próbki*.

.......................... .............................

(podpis wykonującego badanie) (podpis i pieczątka imienna

kierownika laboratorium)

* Niepotrzebne skreślić.

** Podać dokument określający wymagania.