Premiowanie dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.13.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1944 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 27 listopada 1944 r.
o premiowaniu dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45.

Na podstawie art. 15 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla Państwa (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 9), zarządza się, co następuje:
Towary premiowe, w ilościach i na warunkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, otrzymują:

1. gospodarstwa rolne o obszarze do 50 ha użytków rolnych - po całkowitym wykonaniu obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków,

2. gospodarstwa rolne o obszarze poniżej 2 ha użytków rolnych - o ile gminy, na których terenie gospodarstwa te są położone, wykonały dostawy obowiązkowe zbóż i ziemniaków przynajmniej w 75%,

3. pracownicy rolni gospodarstw:

a)
o obszarze powyżej 15 ha użytków rolnych, lub
b)
rozparcelowanych na cele reformy rolnej, - o ile zatrudnieni byli w tym samym gospodarstwie w sezonie letnim i jesiennym 1944 r. przynajmniej przez 4 miesiące i nie posiadają własnych gospodarstw, a gospodarstwa, w których byli zatrudnieni, wykonały obowiązkowe dostawy zbóż i ziemniaków przynajmniej w 75%.

Członkowie rodziny właściciela gospodarstwa rolnego, w, nim zatrudnieni, nie są uważani za pracowników rolnych.

Uprawnieni (§ 1) otrzymują towary premiowe w następujących ilościach:
Nafta

Itr

Sól

kg

Zapałki

pud.

Wódka

Itr

Tytoń

kg

Cukier

kg

Skóra

kg

Mydło

kg

Żelazo surowe

kg

I. Kategoria. Gospodarstwa powyżej 15 ha do 50 ha użytków rolnych włącznie.6542,50,554,50,30124
II. Kategoria. Gospodarstwa powyżej 5 ha do 15 ha użytków rolnych włącznie.4,5441,50,453,50,200,7518
III. Kategoria. Gospodarstwa powyżej 2 ha do 5 ha użytków rolnych włącznie.3341,250,302,50,150,512
IV. Kategoria. Gospodarstwa o 2 ha użytków rolnych i mniejsze.21,540,750,151,50,100,256
V. Kategoria. Pracownicy rolni gospodarstw powyżej 15 ha.21,540,750,151,50,100,25-

Zamiast żelaza surowego mogą być wydawane wyroby żelazne w stosunku 1 kg żelaza surowego = 2/3 kg wyrobów żelaznych.

Wymienione wyżej ilości towarów premiowych przypadają na okres do 30 czerwca 1945 r.

Towary premiowe otrzymywać będą uprawnieni za pośrednictwem spółdzielni rolniczo-handlowych i spożywczych oraz ewentualnie innych firm, upoważnionych przez Szefa Biura Ekonomicznego przy Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Podstawą do wydawania towarów premiowych przez punkty rozdzielcze będą imienne karty premiowe, które uprawnionym osobom wydadzą zarządy gminne, względnie miejskie, po stwierdzeniu wykonania dostaw, od których uzależnione jest prawo do otrzymania towarów premiowych.

Dowodem wykonania dostaw obowiązkowych są wyłącznie poświadczenia dostawy i pokwitowania wydane przez spółdzielnie i punkty skupu, uprawnione do przyjmowania dostaw obowiązkowych.

Szef Biura Ekonomicznego lub upoważnione przez niego władze miejscowe zarządzą, w jakich terminach będą realizowane poszczególne kupony kart premiowych w poszczególnych powiatach.
Towary premiowe winny być wydawane po ustalonych urzędowo cenach.
Szef Biura Ekonomicznego może:
1.
uzależnić wydawanie poszczególnym gospodarstwom rolnym kart premiowych od wykonania obowiązkowych:
a)
dostaw mleka, przypadających na dane gospodarstwo za czas do końca kwartału kalendarzowego, poprzedzającego wydanie karty premiowej oraz,
b)
dostaw mięsa, wyznaczonych dla danego gospodarstwa do dnia wydania karty premiowej,

2. zezwolić na zaliczkowe wydawanie towarów premiowych gospodarstwom i osobom, które narazie nie wykonały całkowicie dostaw, w wysokości przewidzianej w § 1,

3. zarządzić zastąpienie pewnych towarów premiowych innymi towarami nie mniejszej wartości rynkowej,

4. zarządzić wydanie kart premiowych V-ej kategorii pracownikom spółdzielni i ich central, które należycie wywiązują się z akcji dostaw obowiązkowych i rozdziału artykułów premiowych,

5. do czasu sporządzenia dostatecznej ilości kart premiowych - zarządzić wydawanie towarów premiowych na podstawie poświadczonych przez zarządy gminne lub miejskie wykazów osób uprawnionych lub zaświadczeń, przez te zarządy wydanych.

Szef Biura Ekonomicznego określi w drodze instrukcji: wzory kart premiowych, sposób wydawania tych kart, sposób wydawania towarów premiowych i wyliczania się punktów skupu z ich rozdziału oraz warunki wydawania kart premiowych osobom ze stref ewakuowanych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia poruczam Szefowi Biura Ekonomicznego przy Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.