[Zamawiający subsydiowani objęci regulacją] - Art. 6. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zamawiający subsydiowani objęci regulacją] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2022 r. do: 27 września 2022 r.
Art.  6.  [Zamawiający subsydiowani objęci regulacją]

Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających subsydiowanych, którymi są zamawiający inni niż zamawiający publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

1)
ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1;
2)
wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;
3)
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.