[Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy] - Art. 578. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 578. - [Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  578.  [Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy]
1. 
Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 577.
2. 
Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli:
1)
niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2)
zamawiający uprawdopodobnił, że odwołanie wnoszone jest wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpoznaje skład orzekający wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 488 ust. 4 i 5 i art. 490-492 stosuje się.
4. 
W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. 
Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
1)
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2)
cofnięcia wniosku;
3)
stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne.