[Solidarna odpowiedzialność wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia] - Art. 445. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 445. - [Solidarna odpowiedzialność wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  445.  [Solidarna odpowiedzialność wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia]
1. 
Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zamówienia udzielonego w trybie partnerstwa innowacyjnego wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części, którą wykonują zgodnie z umową zawartą między tymi wykonawcami.