[Elementy umowy] - Art. 436. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 436. - [Elementy umowy] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  436.  [Elementy umowy]

Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:

1)
planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną;
2)
warunki zapłaty wynagrodzenia;
3)
łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;
4)
w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:
a)
wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5,
b)
zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.