[Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego] - Art. 264. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 264. - [Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2022 r. do: 27 września 2022 r.
Art.  264.  [Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego]
1. 
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:
a)
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b)
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
2)
umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.