[Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia] - Art. 255. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 255. - [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  255.  [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)
nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
2)
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
3)
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4)
w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
5)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7)
wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;
8)
w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.