Art. 23. - [Plan postępowań o udzielenie zamówień] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1605 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  23.  [Plan postępowań o udzielenie zamówień]
1. 
Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.
2. 
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego plan postępowań o udzielenie zamówień mogą zamieszczać również zamawiający inni niż określeni w ust. 1.
3. 
Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
przedmiotu zamówienia;
2)
rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3)
przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
4)
orientacyjnej wartości zamówienia;
5)
przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. 
Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.
5. 
Informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień nie zamieszcza się, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.
6. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w planie.