[Forma postępowania o udzielenie zamówienia; język postępowania] - Art. 20. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Forma postępowania o udzielenie zamówienia; język postępowania] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  20.  [Forma postępowania o udzielenie zamówienia; język postępowania]
1. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
2. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
4. 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.