Art. 2. - [Zamówienia objęte regulacją] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1605 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  2.  [Zamówienia objęte regulacją]
1. 
Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:
1)
zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;
2)
zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
3)
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
4)
zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6.
2. 
(uchylony).