Art. 16. - [Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1605 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  16.  [Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia]

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1)
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
2)
przejrzysty;
3)
proporcjonalny.