[Wyłączenia przedmiotowe] - Art. 12. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2021.1129 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wyłączenia przedmiotowe] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1129 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2022 r. do: 3 września 2022 r.
Art.  12.  [Wyłączenia przedmiotowe]
1. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
zamówień lub konkursów:
a)
którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub
b)
jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny sposób, w szczególności z zastosowaniem przepisów działu VI;

2)
zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych w zakresie, w jakim ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny sposób, w szczególności z zastosowaniem przepisów działu VI.
2.  11
 (uchylony).
11 Art. 12 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.25) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 stycznia 2022 r.