Art. 85. - [Termin związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  85.  [Termin związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą]
1. 
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:
1)
30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2)
90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro;
3)
60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
2. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. 
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.