Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  158.  [Skład Rady Zamówień Publicznych; powoływanie członków Rady]
1.  W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców oraz Rada Dialogu Społecznego.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4.  Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
5.  Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.
6.  Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.