Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  152.  [Prezes UZP - definicja, nadzór, obsługa]
1.  Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu.
2.  Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
3.  Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4.  Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki.